© Rik Engelgeer

Doelstelling Stichting als het ware

zoals vermeld in de oprichtingsstatuten:

1. a. het bevorderen van het maatschappelijk en cultureel bewustzijn door middel van theaterproducties, onder meer gericht op maatschappelijke thema’s;
1. b.  het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door: a. het voorbereiden, realiseren, uitvoeren en produceren van theaterproducties; b. het in opdracht maken en uitvoeren van theaterproducties; c. het geven van lezingen en het ontwikkelen en uitvoeren van educatieve activiteiten; d. het geven van workshops en trainingen; e. het verrichten van alle verdere werkzaamheden die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

2. In verband met de status van algemeen nut beogende instelling gelden de volgende bijzondere bepalingen: a. De stichting is een algemeen nut beogende stichting. b. De stichting heeft geen winstoogmerk. c. De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de stichting. d. De kosten van werving van gelden en de beheerkosten van de stichting dienen in redelijke verhouding te staan tot de bestedingen ten behoeve van het doel van de instelling. e. De stichting dient haar vermogen conform de statutaire doelstelling feitelijk te besteden aan haar doelstellingen. f. De stichting heeft een, al dan niet meerjarig, beleidsplan dat inzicht geeft in de manier waarop de doelstelling van de stichting wordt uitgevoerd. g. Een bestuurder, een lid van de raad van toezicht noch een andere beleidsbepaler van de stichting mag over het vermogen van de instelling beschikken alsof het zijn eigen vermogen is.

3. De stichting conformeert zich aan de bepalingen in de Governance Code Cultuur 2019, zoals deze op de datum van oprichting van de stichting luiden.

Beleidsplan (hoofdlijnen)

Over stichting theater als het ware

Theatermakers Marianne Kuijper en Job Raaijmakers zijn de oprichters van Stichting Theater Als Het Ware. Kuijper en Raaijmakers kennen elkaar al ruim 20 jaar (oud-klasgenoten van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten) en zij speelden samen in diverse (jeugd)theaterproducties, schreven en regisseerden samen jongerenvoorstellingen en maakten samen eerder (bij Stip Theaterproducties) de jeugdtheaterproductie Geeft Niks. Het doel van Theater Als Het Ware is eigen theaterproducties maken en produceren die aansprekend zijn voor jong en oud. 

Zij maken licht-filosofische familievoorstellingen al dan niet gebaseerd op een bestaand verhaal. Ze gebruiken klassieke verhaalstructuren als kapstok voor een eigenzinnige versie die geschikt is voor (jonge) jeugd.

Daarin staat het spel met de waarheid centraal (als het ware) en leggen ze graag een loep op moderne maatschappelijke problemen en zetten die in een tijdloos verhaal.  Hun kracht is volwassen worstelingen-thema’s met grotere complexiteit - te vertalen naar een ‘Duplo Niveau’ en zo behapbaar te maken voor (jonge) jeugd en hun opvoeders. 

Ook het ontwikkelen van workshops en educatief materiaal ten behoeve van de voorstellingen hoort bij het verwezenlijken van het doel evenals het maken en verspreiden van film- en fotomateriaal ten behoeve van de PR.

Stichting Als Het Ware is een nieuwe Stichting en wil de komende jaren diverse theatrale producties realiseren en produceren. In 2021, 2022 en 2023 wil zij de voorstelling Kado (als het ware) maken (2021) verkopen en ten uitvoer brengen (2022/2023). Subsidieaanvragen zijn reeds in de maak en zullen vanaf september 2021 worden ingediend bij o.a. Fonds Podiumkunsten en Amsterdams Fonds voor de Podiumkunsten.

Het beheer en de besteding van het vermogen van de instelling

Alle financiële middelen dienen ten goede te komen en besteed te worden aan het doel van de Stichting: het maken van theaterproducties. Als Het Ware hangt de GovernanceCode Cultuur -principes aan. En volgt het Bestuurmodel. De Bestuurders voeren deze taak onbetaald en vrijwillig uit. Eventueel kan er hier een onkostenvergoeding tegenover staan (reiskosten). We willen volledige transparantie op zakelijk niveau. Verantwoordingen in de vorm van jaarverslagen worden openbaar (via website) gepubliceerd. Ongewenste of tegenstrijdige belangen zullen door het Bestuur goed in de gaten gehouden worden. Een externe accountant, aangestuurd door de Artistieke en Zakelijke Leiding, maar gecontroleerd door het Bestuur zal zorg dragen voor een gezonde financiële bedrijfsvoering. Ten minste eens per jaar komt het bestuur bij elkaar om de jaarcijfers onder de loep te nemen. 
De producties worden gecoördineerd door een externe Zakelijke Leiding ( Bureau Tamtam). De kosten hiervoor worden betaald door de Stichting. Als Het Ware maakt gebruik van een externe accountant voor een deugdelijk verloop van de geldstromen.   

bestuur

Johanna Somers In de 7 jaar dat Johanna Somers als directeur van STIP Theaterproducties heeft gewerkt, heeft zij onder andere het Jeugdtheaterfonds opgericht en ervoor zorg gedragen dat STIP is opgenomen in het meerjaren kunstenplan van het FPK en AFK. Als directeur van de kunstenaarsvereniging Arti et Amicitiae heeft zij de bedrijfsvoering op orde gebracht en de basis gelegd voor een verbouwing van het rijksmonument waarin Arti gevestigd is. Somers is sinds januari 2023 directeur van de Schrijverscentrale, waar zij zich inzet voor leesmotivatie en leesbevordering. Ze is een kritische luisteraar en een betrokken meedenker, met als specialiteit financiën als Penningmeester bij het Bestuur van Als Het Ware. 

Bas Huijbers ​is onderwijspionier en stond aan de basis van Vox-college en IJbrug-college waarin VMBO tot VWO samen gaan in een heterogene klas op basis van projectonderwijs.   Naast diverse andere activiteiten werkt hij als docent maatschappijleer bij de Vinse. Is Voorzitter van het Bestuur van Als Het Ware als ‘andersdenker’ die uitdaagt, bevraagt en omdraait.

Vera Baal is een betrokken en kritische duizendpoot. Ze begon haar carrière als productieleider in het jeugdtheater voor Wederzijds en de Toneelmakerij en heeft daarna jarenlang als zakelijk leider gewerkt voor diverse theatergezelschappen zoals Tg. Winterberg en Eigen Werk Theaterteam. Momenteel is zij zakelijk leider bij Aslan Muziekcentrum in Amsterdam. Bevlogen Secretaris in het Bestuur van Als Het Ware om zich op veel vlakken als adviseur én wakend oog te doen gelden. 

artistieke leiding

Marianne Kuijper & Job Raaijmakers 

zakelijke leiding

Sinds 1 februari 2024 is Hedi Legerstee de zakelijk leider van Theater Als Het Ware. Hedi heeft brede ervaring als productieleider in theater en televisie, werkte voor Dansmakers Amsterdam, Maas Theater en Dans en Ward/waRD en Ann van den Broek. Sinds een paar jaar is zij zakelijk leider bij Cecilia Moisio Company en Teddy Shouldn’t Smoke en doet de verkoop en strategie voor Kostic Company.

Publiciteit

Onze communicatie wordt verzorgd door Nicole Bettonviel. Zij is een doener, denker en aanpakker. Brede interesse in alles wat met communicatie, marketing en educatie te maken heeft. Zij werkte o.a. bij Theater Diligentia & PePijn, International Film Festival Rotterdam, Theatergroep Siberia en Theater Rotterdam. Daarnaast was ze adviseur Theater, Dans & Film bij het Prins Bernhard Cultuurfonds en als selectiecommissielid van Cameretten. Vanaf 2022 eigenaar van Buro Bettonviel , als zzp’er in het culturele en maatschappelijke veld.

Verkoop

Sinds 2022 loopt de verkoop van onze voorstellingen via Bureau Berbee en Jansen.