foto: Rik Engelgeer

Doelstelling Stichting als het ware

zoals vermeld in de oprichtingsstatuten:

  1. De stichting heeft ten doel: a. het (doen) maken van theater; b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
  2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door: a. het voorbereiden, realiseren, uitvoeren en produceren van theaterproducties; b. het in opdracht maken en uitvoeren van theaterproducties; c. het geven van lezingen en het ontwikkelen en uitvoeren van educatieve activiteiten; d. het geven van workshops en trainingen; e. het verrichten van alle verdere werkzaamheden die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
  3. In verband met de status van algemeen nut beogende instelling gelden de volgende bijzondere bepalingen: a. De stichting is een algemeen nut beogende stichting. b. De stichting heeft geen winstoogmerk. c. De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de stichting. d. De kosten van werving van gelden en de beheerkosten van de stichting dienen in redelijke verhouding te staan tot de bestedingen ten behoeve van het doel van de instelling. e. De stichting dient haar vermogen conform de statutaire doelstelling feitelijk te besteden aan haar doelstellingen. f. De stichting heeft een, al dan niet meerjarig, beleidsplan dat inzicht geeft in de manier waarop de doelstelling van de stichting wordt uitgevoerd. g. Een bestuurder, een lid van de raad van toezicht noch een andere beleidsbepaler van de stichting mag over het vermogen van de instelling beschikken alsof het zijn eigen vermogen is.
  4. De stichting conformeert zich aan de bepalingen in de Governance Code Cultuur 2019, zoals deze op de datum van oprichting van de stichting luiden.

Beleidsplan (hoofdlijnen)

Over stichting theater als het ware

Theatermakers Marianne Kuijper en Job Raaijmakers zijn de oprichters van Stichting Theater Als Het Ware. Kuijper en Raaijmakers kennen elkaar al ruim 20 jaar (oud-klasgenoten van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten) en zij speelden samen in diverse (jeugd)theaterproducties, schreven en regisseerden samen jongerenvoorstellingen en maakten samen eerder (bij Stip Theaterproducties) de jeugdtheaterproductie Geeft Niks. Het doel van Theater Als Het Ware is eigen theaterproducties maken en produceren die aansprekend zijn voor jong en oud. 

Zij maken licht-filosofische familievoorstellingen al dan niet gebaseerd op een bestaand verhaal. Ze gebruiken klassieke verhaalstructuren als kapstok voor een eigenzinnige versie die geschikt is voor (jonge) jeugd.

Daarin staat het spel met de waarheid centraal (als het ware) en leggen ze graag een loep op moderne maatschappelijke problemen en zetten die in een tijdloos verhaal.  Hun kracht is volwassen worstelingen-thema’s met grotere complexiteit - te vertalen naar een ‘Duplo Niveau’ en zo behapbaar te maken voor (jonge) jeugd en hun opvoeders. 

Ook het ontwikkelen van workshops en educatief materiaal ten behoeve van de voorstellingen hoort bij het verwezenlijken van het doel evenals het maken en verspreiden van film- en fotomateriaal ten behoeve van de PR.

Stichting Als Het Ware is een nieuwe Stichting en wil de komende jaren diverse theatrale producties realiseren en produceren. In 2021, 2022 en 2023 wil zij de voorstelling Kado (als het ware) maken (2021) verkopen en ten uitvoer brengen (2022/2023). Subsidieaanvragen zijn reeds in de maak en zullen vanaf september 2021 worden ingediend bij o.a. Fonds Podiumkunsten en Amsterdams Fonds voor de Podiumkunsten.

Het beheer en de besteding van het vermogen van de instelling

Alle financiële middelen dienen ten goede te komen en besteed te worden aan het doel van de Stichting: het maken van theaterproducties. Als Het Ware hangt de GovernanceCode Cultuur-principes aan. En volgt het Bestuur – Raad van Toezicht-model. De Raad van Toezichthouders voeren deze taak onbetaald en vrijwillig uit. Eventueel kan er hier een onkostenvergoeding tegenover staan (reiskosten). We willen volledige transparantie op zakelijk niveau. Verantwoordingen in de vorm van jaarverslagen worden openbaar (via website) gepubliceerd. Ongewenste of tegenstrijdige belangen t.a.v. de directiebestuurders zullen door Raad van Toezicht goed in de gaten gehouden worden. Een externe accountant, aangestuurd door het bestuur, maar gecontroleerd door de Toezichthouders zal zorg dragen voor een gezonde financiële bedrijfsvoering. De bestuursleden worden betaald voor hun werk uit de Stichting. Een transparant en volledig overzicht van de werkzaamheden van de bestuursleden dienen in alle facturaties naar voren te komen en via een externe boekhouder overlegd aan de Raad van Toezichtleden. Zij zullen te allen tijde het bestuur controleren en toetsen op een juiste wijze van besteden. Ten minste eens per jaar komen bestuur en Raad van Toezicht bij elkaar om de jaarcijfers onder de loep te nemen. 
De producties worden gecoördineerd door een externe Zakelijke Leiding (Bureau Tamtam). De kosten hiervoor worden betaald door de Stichting. Als Het Ware maakt gebruik van een externe accountant voor een deugdelijk verloop van de geldstromen. Het Directiebestuur legt jaarlijks financiële verantwoording af aan de Toezichthouders. De eerste bijeenkomst van Bestuur en Raad van Toezicht van Stichting Theater Als Het Ware vindt plaats op 6 september 2021.

Bestuursdirectie

Marianne Kuijper & Job Raaijmakers 

zakelijke leiding

De zakelijke leiding is in handen van Tamara Keasberry van Bureau tamtam. Lonneke van Eden van hetzelfde bureau is verantwoordelijk voor de marketingstrategie. Voor de verkoop van Het Kado (als het ware) voor het seizoen 2022/2023 werken wij samen met Bureau Berbee& Jansen. Tijdens het repetitieproces en de speelperiode worden op onderdelen als productieleiding en techniek, freelancers ingezet. 

Raad van toezicht

Lene Grooten is o.a. zakelijk leider van Theatergroep Boogaerd en Van der Schoot, is dagvoorzitter en zit namens Groen Links in de Amsterdamse Gemeenteraad. Ze is al jaren actief in het (jeugd)theaterwerkveld, is een verbinder en zoekt de rafelranden.   

Bas Huijbers is onderwijsvernieuwer en oprichter en docent op Vox College, waarin VMBO tot VWO samen gaan in een heterogene klas. In alles is hij ‘andersdenker’ die uitdaagt, bevraagt en omdraait. 

Katrijn Raaijmakers is taalkundige en leidinggevende bij het onderwijsbureau van de UVA Maatschappij- en gedragswetenschappen. Ze is een betrokken denker en kritische vrager, met als expertises leidinggeven, organisatiestructuur en gevoel voor taal.